CSR och samhällsansvar

A-lotterierna-koncernen vill genom sitt CSR-arbete verka för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inom ramen för företagets kärnverksamhet har vi följande fokusområden:        

 

Spelansvar

A-lotterierna är måna om sina kunder och arbetar aktivt för att hindra att spel på koncernens produkter leder till ett problematiskt spelande. Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. A-lotterierna är medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer de principer och riktlinjer som föreningen antagit i syfte att stärka konsumentskyddet och säkerställa en långsiktigt hållbar spelmarknad. Vår målsättning är att vara ledande inom spelansvar.        

 

Miljöpåverkan

A-lotterierna har som mål att minska koncernens påverkan på miljön och arbetar med följande fokusområden: lotterivinster, materialförbrukning, transporter, lokaler och tjänsteresor.         

 

Inköpsansvar

A-lotterierna ska producera vinster på ett etiskt riktigt sätt. För oss är det viktigt att grundläggande mänskliga rättigheter, sunda arbetsförhållanden och en miljövänlig produktion respekteras. A-lotteriernas målsättning är att alla koncernens leverantörer och samarbetspartners är goda arbetsgivare som tar ett stort ansvar i dessa frågor.         

 

Medarbetare

A-lotterierna ska erbjuda en trygg och säker arbetsplats som utmärks av nytänkande och arbetsglädje. Vi ska sträva efter att ständigt förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen i syfte att nå verksamhetens mål. A-lotterierna genomför årliga medarbetarundersökningar och har som mål att alla medarbetare ska vara nöjda med sin arbetssituation.          

 

Läs mer i A-lotteriernas CSR-policy.

CSR policy.pdf